Historical Seed Catalogs: Garden-field-and flower seeds by I. V. Faust – 13 in a series

Archive.org has a host of old seed catalogs (from mid-19th to mid-20th Century) available in many formats and on a host of topics. I happened across a few in my Pinterest feed and gone completely down the rabbit hole in this treasure trove of information. Sure some ideas might be out of date, but you never know what you might find when you explore these catalogs. I’ll be sharing more catalogs as I find them in the coming weeks. –Douglas

Historical Seed Catalogs: Garden-field-and flower seeds by I. V. Faust – 13 in a series

What historical garden practices do you use? Share your thoughts in the comments below!!

Historical Seed Catalogs: Garden-field-and flower seeds by I. V. Faust - 13 in a series

Historical Seed Catalogs: Garden-field-and flower seeds by I. V. Faust - 13 in a series

Download in Text, PDF, Single Page JPG, TORRENT from Archive.org

Publication date 1888
Publisher Philadelphia, P.A. : I. V. Faust
Digitizing sponsor U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Library
Contributor U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Library
Language English
Volume 1888
 
Learn more about gardening history with these books

* A portion of each sale from Amazon.com directly supports our blogs
** Many of these books may be available from your local library. Check it out!
† Available from the LA Public Library

Bantam Rooster on Sherman Oaks Garden Tour 2018, Sherman Oaks, California

Do you raise chickens? What are your experiences with them? Share them the comments below!

Bantam rooster

Bantam Rooster on Sherman Oaks Garden Tour 2018, Sherman Oaks, California

One of the local gardens on the Sherman Oaks NC garden tour 2018. 

10 homeowners open their gardens and offer advice and information on water wise gardens for the San Fernando Valley. 

See all 93 Photos from this tour


Don’t miss a single post!

Sign up for the Gardener’s Notebook Mailing List


Learn more about drought tolerant gardens with these books

* A portion of each sale from Amazon.com directly supports our blogs
** Many of these books may be available from your local library. Check it out!
† Available from the LA Public Library

Proud waterwise garden owner shows off her garden via Instagram

How proud of your garden are you? Share them the comments below!

Proud waterwise garden owner shows off her garden via Instagram

Proud waterwise garden owner shows off her garden

Sherman Oaks, California

One of the local gardens on the Sherman Oaks NC garden tour 2018. 

10 homeowners open their gardens and offer advice and information on water wise gardens for the San Fernando Valley. 

See all 93 Photos from this tour

Instagram and Follow


Don’t miss a single post!

Sign up for the Gardener’s Notebook Mailing List


Learn more about drought tolerant gardens with these books

* A portion of each sale from Amazon.com directly supports our blogs
** Many of these books may be available from your local library. Check it out!
† Available from the LA Public Library

Sage and Sign via Instagram

What are your favorite waterwise gardening tips? Share them the comments below!

Sage and Sign via Instagram

Sage and Sign

One of the local gardens on the Sherman Oaks NC garden tour 2018. 

10 homeowners open their gardens and offer advice and information on water wise gardens for the San Fernando Valley. 

See all 93 Photos from this tour

Instagram and Follow


Don’t miss a single post!

Sign up for the Gardener’s Notebook Mailing List


Learn more about drought tolerant gardens with these books

* A portion of each sale from Amazon.com directly supports our blogs
** Many of these books may be available from your local library. Check it out!
† Available from the LA Public Library

Awesome Agave All In A Row, Sherman Oaks, California via Instagram

How do you use succulents in your garden? Leave a comment and tell us how!

Awesome Agave All In A Row, Sherman Oaks, California via Instagram

Awesome Agave All In A Row, Sherman Oaks, California via Instagram

One of the local gardens on the Sherman Oaks NC garden tour 2018. 

10 homeowners open their gardens and offer advice and information on water wise gardens for the San Fernando Valley. 

See all 93 Photos from this tour

Instagram and Follow


Don’t miss a single post!

Sign up for the Gardener’s Notebook Mailing List


Learn more about drought tolerant gardens with these books

* A portion of each sale from Amazon.com directly supports our blogs
** Many of these books may be available from your local library. Check it out!
† Available from the LA Public Library

Garden Decor: Outdoor Kitchen (Cucina Fuori) In Our Sicilian Family’s Garden

What have you built in your garden? Share it in the comments!

Garden Decor: Outdoor Kitchen (Cucina Fuori) In Our Sicilian Family's Garden

Garden Decor: Outdoor Kitchen (Cucina Fuori) In Our Sicilian Family’s Garden

Lovely outdoor kitchen with seating area. Seat back is inset with handmade ceramic tiles from a local artisan.

Instagram and Follow


Don’t miss a single post!

Sign up for the Gardener’s Notebook Mailing List


Want to design your own outdoor kitchen? Check out these books from your local library and Amazon!

Find All Sorts of Garden Decor from Amazon

* A portion of each sale from Amazon.com directly supports our blogs
** Many of these books may be available from your local library. Check it out!
† Available from the LA Public Library

Historical Garden Books: Nederlandsch bloemwerk (Dutch flower arrangements) (1794) – 23 in a Series

Archive.org has a host of old gardening books (from mid-19th to mid-20th Century) available in many formats and on a host of topics. I happened across a few in my Pinterest feed and gone completely down the rabbit hole in this treasure trove of information. Sure some ideas might be out of 

Historical Garden Books: Nederlandsch bloemwerk (Dutch flower arrangements) (1794) – 23 in a Series

Not all that “useful” if you don’t speak Dutch, but the botanical drawings within are amazingly beautiful. — Douglas

Historical Garden Books: Nederlandsch bloemwerk (1794) - 23 in a SeriesHistorical Garden Books: Nederlandsch bloemwerk (1794) - 23 in a Series

Download in Text, PDF, Single Page JPG, TORRENT from Archive.org

TOat de bloemen zonderling fchoone voordbrengfelen van de Natuur zijn, blijkt aan de algemeene liefhebberij, welke daarvoor onder het menschdom plaats heeft; en dat zy de onderzoekende aandacht van veele voornaame Wijsgeeren tot zig getrokken hebben, daarvan zijn in de boekerijen veele voorbeelden voorhanden; wat niet al werken vindt men over de bloemen gefchreven ! wat niet al handleidingen tot het aankweeken en behoorelijk verzorgen van dezelven! wat niet al traélaaten zijn er voorhanden over haare medicinaale krachten, enz. des niettegenflaande wordt er zekerlijk geen werk, over de bloemen in onze gronden wasfende , afzonderlijk gevonden , zodanig ingericht als het nederlandsch bloemwerk, ’t welk wij thans de eer hebben den Liefhebberen aantebieden, waarvan een enkele doorbladering reeds onwederfpreekelijk zal overtuigen; wij hebben daarin trachten zamen te brengen alles wat van de bloemen dient geweeten te worden, wil men kunnen zeggen, die bevallige voordbrengzelen van de rijke Natuur te kennen; wij hebben onze berichten van de kleuren gedaante derzelven opgehelderd met afbeeldingen, waaraan noch moeite noch kosten gefpaard is; eene verciering, of liever allernuttiglle eigenfchap van dit ons werk , waardoor het ook voor den Schilder zo onontbeerelijk wordr, als het is voor den Hovenier ter oorzaake van het geen wij aanrekenen wegens de cultuur der bloemen , en het bereiden van onderfcheidene aarden voor dezelvtn; even nuttig zal het ook bevonden worden te zijn voor dtn Geneesheer, uit aanmerkinge van onze opgaavc der medicinale krachten van de bloemen ; onder welke opgaave men veele geheel nieuwe ontdekkingen zal vinden.

Een ander gedeelte van dit ons uitvoerig werk , bevat de veele vermaaklijkheden die men met de bloemen kan hebben, voornaamlijk des winters , wanneer het niet weinig genoegen geeft, als men zijn tuin, bi) den fterkften vorst, in zijn kamer, en, om zo tefpreeken, in het hoekjen van den haart kanoverbrengen — daar de plaats het ons toegelaten heeft, hebben wij uit de Ichriften der buitenlandfcbe wijsgeeren, hunne waarneemingen op de bloemen en bladen vertaald ; op andere plaatfen hebben wi] medegedeeld nieuwe uitvindingen van werktuigen in den bloemtuin hoogst noodig : hier en daar handelen wij zelfs over de hoornen , enz. — voor het verdelgen van ’t fchadelijk ongedierte, die doodlijke vijand voor de bloemtuin en boomgaard, hebben wij de onfeilbnarfte hulpmiddelen aan de hand gegeven , zo dat wij oordeeien iet nuttigs gedaan te hebben mag de ondervinding ons daarvan overtuigen, zo zal onze arbeid dubbeld betaald weezen.

Via Google Translate…

Let the flowers be singularly flecked by Nature, it appears to the general hobby which has taken place under the human race; and that they have drawn the inquiring attention of many of the great Wise Men, many examples of which are available in the books; what does not work already is found on the flowers! what not all manuals to the breeding and proper care of them! what not all traëlaaten there are available about her medicinal forces, etc. not to blame is certainly no work, on the flowers in our soil washing, separately found, arranged as the netherlands floral, which we now have the honor the Liefhebberen to defend, a single punctuation will convince undefinedly; we try to bring together everything that needs to be cleansed of the flowers, if we can say to know those graceful ornaments of the rich Nature; we have clarified our messages of the color form of them with pictures, to which neither effort nor cost has been paid; a procreation, or rather all-too-ample inheritance of this our work, by which it becomes as indispensable to the painter as it is to the gardener for the cause of no we charge because of the cultivation of flowers, and the preparation of subservient earths for them; it will also be equally useful to the doctor, for the benefit of our gift of the medicinal powers of the flowers; under which statement many new discoveries will be found.

Another part of this extensive work, contains the many pleasant things one can have with the flowers, especially wintery, when it does not give much pleasure, if one keeps his garden, in the room, and in his room. so to speak, in the corner of the hair can transfer – as the place has allowed us, we have from the Ichriften of the foreign philosophers, their observations on the flowers and blades translated; on other records, new inventions of tools in the flower garden have been urgently required: here and there we even act on the horns, etc. – to destroy the fecal vermin, that deadly enemy to the flower garden and orchard, we have have given the infallible resources to the hand, so that we have not done anything useful, and experience can convince us of this, so our labor will be paid twice.

More information on this book:

Publication date 1794
Publisher Te Amsteldam, bij : T.B. Elwe
Digitizing sponsor BHL-SIL-FEDLINK
Contributor Harvard Botany Libraries
Language Dutch
 

* A portion of each sale from Amazon.com directly supports our blogs
** Many of these books may be available from your local library. Check it out!
† Available from the LA Public Library

Koi pond is part of food growing aquaponic system via Instagram

Do you have an aquaponics system? Are you interested in installing one? Leave a comment!

One of the local gardens on the Sherman Oaks NC garden tour 2018. 10 homeowners open their gardens and offer advice and information on water wise gardens for the San Fernando Valley.

Follow me on Instagram

Want to learn more about aquaponics? Check out these books from your local library and Amazon!

* A portion of each sale from Amazon.com directly supports our blogs
** Many of these books may be available from your local library. Check it out!
† Available from the LA Public Library

Historical Seed Catalogs: Cashman’s seeds / grown and sold by Clinton Falls Nursery Company (1916) – 12 in a series

Archive.org has a host of old seed catalogs (from mid-19th to mid-20th Century) available in many formats and on a host of topics. I happened across a few in my Pinterest feed and gone completely down the rabbit hole in this treasure trove of information. Sure some ideas might be out of date, but you never know what you might find when you explore these catalogs. I’ll be sharing more catalogs as I find them in the coming weeks. –Douglas

Historical Seed Catalogs: Cashman’s seeds / grown and sold by Clinton Falls Nursery Company (1916) – 12 in a series

What historical garden practices do you use? Share your thoughts in the comments below!!

Download in Text, PDF, Single Page JPG, TORRENT from Archive.org

SUDAN GRASS

THE GREAT NEW HAY CROP

THIS grass is the greatest forage plant ever introduced by the United States Department of Agriculture. Sudan Grass will prove of the greatest value in the western and southern states where the rainfall is deficient. The department also reports that it will produce just as good yields in the central and northern states and will grow nearly everywhere. Sudan Grass is an annual and dies each year like millet and belongs to the sorghum family. If sown about May 1st it may be cut some time in July, just before heading out, thus giving time for a second growth to reach the stage where it can be used for pasture or cut for hay. The fact that Sudan Grass will produce two crops per year from a single seeding should make it preferable to millet. The yield varies from 2 to 8 tons of hay per acre. Sudan Grass makes its heaviest yield on a rich loam but has been grown successfully on almost every kind of soil and attains a height of from 3 to 5 feet. The ground should be firm and well drained. It is best sown broadcast or with a drill when it can be cut with a mower and treated like any other hay. After cutting it resumes its growth promptly and in about 40 to 45 days another crop is ready for cutting. Should be sown about corn planting time or after the ground becomes warm and may be drilled from one-half to one inch in depth. Sudan Grass makes a very nutritious hay and is greatly relished by cattle, horses and other stock. In feeding value the hay is second only to alfalfa and far better than millet. For seed production sow 6 pounds per acre, in rows 18 to 24 inches apart and cultivate. When broadcast sow 15 to 20 pounds per acre. We would like to have our customers try this as we believe it is worth while. Price, lb. 35c, postpaid; by express or freight, lb. 25c; 10 lbs. $2.00; 25 lbs. $4.50; 50 lbs. $8.50; 100 lbs. $16.00

More information on this catalog:

Publication date 1916
Publisher Owatonna, Minn. : Clinton Falls Nursery Company
Digitizing sponsor U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Library
Contributor U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Library
Language English
Volume 1916
Learn more about gardening history with these books

* A portion of each sale from Amazon.com directly supports our blogs
** Many of these books may be available from your local library. Check it out!
† Available from the LA Public Library

Amazing Succulent Garden 2, Sherman Oaks, California via Instagram

How do you use succulents in your garden? Leave a come and tell us how!

Amazing Succulent Garden 2, Sherman Oaks, California via Instagram

Amazing Succulent Garden 2, Sherman Oaks, California

One of the local gardens on the Sherman Oaks NC garden tour 2018. 

10 homeowners open their gardens and offer advice and information on water wise gardens for the San Fernando Valley. 

See all 93 Photos from this tour

Instagram and Follow


Don’t miss a single post!

Sign up for the Gardener’s Notebook Mailing List


Learn more about drought tolerant gardens with these books

* A portion of each sale from Amazon.com directly supports our blogs
** Many of these books may be available from your local library. Check it out!
† Available from the LA Public Library